ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Account Migration

FREE Account Migration with our zero-downtime guarantee. No hassles. No headaches. We handle it all.

 Billing Department

Request assistance on a billing inquiry from one of our billing specialists.

 Customer Service

We are here to assist with any request relating to your BEZA services.

 Sales

We welcome your questions about our services.

 Technical Support

Our support staff are available 24x7 to assist & resolve any technical inquiry.

 Website Maintenance

We focus on maintaining your website so you can focus on running your business.